[DBD-Raws] 드래곤볼 오리지널 [BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC]

애니 07.31 2,257 익명
DOWNLOAD[DBD-Raws] Dragon Ball [BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC].torrent
파일크기 : 127.7G
1. [DBD-Raws][龙珠][01][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
2. [DBD-Raws][龙珠][02][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
3. [DBD-Raws][龙珠][03][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
4. [DBD-Raws][龙珠][04][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
5. [DBD-Raws][龙珠][05][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
6. [DBD-Raws][龙珠][06][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.0G]
7. [DBD-Raws][龙珠][07][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
8. [DBD-Raws][龙珠][08][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
9. [DBD-Raws][龙珠][09][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
10. [DBD-Raws][龙珠][100][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
11. [DBD-Raws][龙珠][101][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
12. [DBD-Raws][龙珠][102][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
13. [DBD-Raws][龙珠][103][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
14. [DBD-Raws][龙珠][104][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
15. [DBD-Raws][龙珠][105][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [911M]
16. [DBD-Raws][龙珠][106][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [974M]
17. [DBD-Raws][龙珠][107][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
18. [DBD-Raws][龙珠][108][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
19. [DBD-Raws][龙珠][10][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
20. [DBD-Raws][龙珠][11][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.0G]
21. [DBD-Raws][龙珠][12][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.0G]
22. [DBD-Raws][龙珠][13][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
23. [DBD-Raws][龙珠][14][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
24. [DBD-Raws][龙珠][15][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
25. [DBD-Raws][龙珠][16][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.0G]
26. [DBD-Raws][龙珠][17][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
27. [DBD-Raws][龙珠][18][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
28. [DBD-Raws][龙珠][19][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.0G]
29. [DBD-Raws][龙珠][20][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.0G]
30. [DBD-Raws][龙珠][21][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
31. [DBD-Raws][龙珠][22][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
32. [DBD-Raws][龙珠][23][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
33. [DBD-Raws][龙珠][24][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.0G]
34. [DBD-Raws][龙珠][25][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
35. [DBD-Raws][龙珠][26][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
36. [DBD-Raws][龙珠][27][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
37. [DBD-Raws][龙珠][28][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.0G]
38. [DBD-Raws][龙珠][29][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
39. [DBD-Raws][龙珠][30][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
40. [DBD-Raws][龙珠][31][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
41. [DBD-Raws][龙珠][32][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
42. [DBD-Raws][龙珠][33][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
43. [DBD-Raws][龙珠][34][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.3G]
44. [DBD-Raws][龙珠][35][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
45. [DBD-Raws][龙珠][36][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
46. [DBD-Raws][龙珠][37][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
47. [DBD-Raws][龙珠][38][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
48. [DBD-Raws][龙珠][39][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
49. [DBD-Raws][龙珠][40][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
50. [DBD-Raws][龙珠][41][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
51. [DBD-Raws][龙珠][42][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
52. [DBD-Raws][龙珠][43][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
53. [DBD-Raws][龙珠][44][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
54. [DBD-Raws][龙珠][45][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
55. [DBD-Raws][龙珠][46][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.3G]
56. [DBD-Raws][龙珠][47][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
57. [DBD-Raws][龙珠][48][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
58. [DBD-Raws][龙珠][49][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
59. [DBD-Raws][龙珠][50][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
60. [DBD-Raws][龙珠][51][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.4G]
61. [DBD-Raws][龙珠][52][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
62. [DBD-Raws][龙珠][53][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [987M]
63. [DBD-Raws][龙珠][54][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.3G]
64. [DBD-Raws][龙珠][55][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.5G]
65. [DBD-Raws][龙珠][56][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.5G]
66. [DBD-Raws][龙珠][57][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.4G]
67. [DBD-Raws][龙珠][58][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
68. [DBD-Raws][龙珠][59][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.4G]
69. [DBD-Raws][龙珠][60][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.3G]
70. [DBD-Raws][龙珠][61][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.3G]
71. [DBD-Raws][龙珠][62][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
72. [DBD-Raws][龙珠][63][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.5G]
73. [DBD-Raws][龙珠][64][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.4G]
74. [DBD-Raws][龙珠][65][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.5G]
75. [DBD-Raws][龙珠][66][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.5G]
76. [DBD-Raws][龙珠][67][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.5G]
77. [DBD-Raws][龙珠][68][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.5G]
78. [DBD-Raws][龙珠][69][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
79. [DBD-Raws][龙珠][70][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
80. [DBD-Raws][龙珠][71][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [890M]
81. [DBD-Raws][龙珠][72][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
82. [DBD-Raws][龙珠][73][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.0G]
83. [DBD-Raws][龙珠][74][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
84. [DBD-Raws][龙珠][75][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.3G]
85. [DBD-Raws][龙珠][76][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.3G]
86. [DBD-Raws][龙珠][77][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.3G]
87. [DBD-Raws][龙珠][78][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
88. [DBD-Raws][龙珠][79][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
89. [DBD-Raws][龙珠][80][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
90. [DBD-Raws][龙珠][81][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [935M]
91. [DBD-Raws][龙珠][82][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
92. [DBD-Raws][龙珠][83][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
93. [DBD-Raws][龙珠][84][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
94. [DBD-Raws][龙珠][85][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
95. [DBD-Raws][龙珠][86][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
96. [DBD-Raws][龙珠][87][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
97. [DBD-Raws][龙珠][88][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
98. [DBD-Raws][龙珠][89][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.3G]
99. [DBD-Raws][龙珠][90][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
100. [DBD-Raws][龙珠][91][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
101. [DBD-Raws][龙珠][92][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
102. [DBD-Raws][龙珠][93][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
103. [DBD-Raws][龙珠][94][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.2G]
104. [DBD-Raws][龙珠][95][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [997M]
105. [DBD-Raws][龙珠][96][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [983M]
106. [DBD-Raws][龙珠][97][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
107. [DBD-Raws][龙珠][98][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.1G]
108. [DBD-Raws][龙珠][99][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.3G]
109. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][01][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [15M]
110. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][02][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [15M]
111. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][03][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [14M]
112. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][04][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [14M]
113. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][05][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [14M]
114. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][06][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [14M]
115. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][07][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [16M]
116. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][08][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [15M]
117. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][09][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [15M]
118. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][10][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [15M]
119. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][11][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [13M]
120. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][12][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [14M]
121. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][13][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [13M]
122. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][14][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [14M]
123. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][15][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [14M]
124. menu/[DBD-Raws][龙珠][menu][16][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [13M]
125. 特典映像/[DBD-Raws][龙珠][特典映像][1080P][BDRip][HEVC-10bit][FLAC].mkv [1.0G]
DOWNLOADDragronBall-BD자막.zip
바로가기우리카지노계열 더킹카지노후속 신규3만쿠폰 매일첫충7%
5 자료신고
[DBD-Raws] 드래곤볼 오리지널 [BDRip 1080p HEVC-10bit FLAC] 토렌트
3신사장
추천 0 비추천 0 신고
좋은자료 감사합니다
7토렌베러7
추천 0 비추천 0 신고
어메~~ 엄청 존화질 이네용~~ 용량압바악~~~ 저용량 고화질은 없나요옹~~
3신사장
추천 0 비추천 0 신고
다운받는 속도가 떨어졌네요
3미끈미끈
추천 0 비추천 0 신고
감사합니다. 고화질 영상 좋습니다.^^
3꾸벅이용
추천 0 비추천 0 신고
감사합니다.
3피나수
추천 0 비추천 0 신고
자료 감사합니다.  그런데 오리지날이 153편인데 이건 108편 밖에 없는데 완전판이 아닌가요?
7나의나라
추천 0 비추천 0 신고
[@피나수] 그러네요. 풀버전일줄 알았는데.. 나머지도 올려주셨음 좋겠네요~
3pupukim
추천 0 비추천 0 신고
감사합니다
3soho100
추천 0 비추천 0 신고
감사합니다
3카즈야넘버원
추천 0 비추천 0 신고
감사합니다
3osisc
추천 0 비추천 0 신고
감사드립니다.
2oo00
추천 0 비추천 0 신고
감사합니다.
3유휘휘히
추천 0 비추천 0 신고
감사합니다
3chocoya
추천 0 비추천 0 신고
감사합니다
분류 제목 용량 등록일
AD [다이아 보증제휴] 파워볼전용 최상위 파워업 ( 코인파워볼 3분5분게임 업데이트 완료) 5GB 1분전
AD [토렌트다이아보증] [가입코드DIA] 가입30% 호텔식카지노 에볼루션전용 스포츠1.9핸디 미니게임1.98배당 [조이벳] 5GB 1분전
애니 [Ohys-Raws] 현실주의 용사의 왕국 재건기 - 12 (BS11 1280x720 x264 AAC) 272M 02:16
애니 [Ohys-Raws] 디사이드 트로이메라이 the Animation - 11 (BS4 1280x720 x264 AAC) 328M 01:17
완결모음 드래곤볼GT.Dragon Ball GT.1440x1080.HEVC.AC3 24.8G 00:40
애니 [Ohys-Raws] 우리들의 리메이크 - 11 (BS4 1280X720 X264 AAC) 1 198M 00:37
애니 [Ohys-Raws] 가극 소녀!! - 12 (AT-X 1280X720 X264 AAC) 291M 00:37
애니 [Ohys-Raws] 마법과고교의 우등생 - 12 (AT-X 1280X720 X264 AAC) 1 3 232M 00:16
완결모음 [추억의 애니 2Audio] 애천사전설 웨딩피치 (愛天使伝説ウェディングピーチ 1995) 4 6.9G 09.18
애니 [자막] 마도조사 3기 8화 1 3 312M 09.18
애니 [Ohys-Raws] 명탐정 코난 - 1019 (NTV 1280x720 x264 AAC) 2 5 247M 09.18
애니 [Ohys-Raws] 나의 히어로 아카데미아 5 - 24 (NTV 1280x720 x264 AAC) 3 5 309M 09.18
애니 [자막] 마도조사 3기 7화 1 3 254M 09.18
완결모음 [Erai-raws] 나의 히어로 아카데미아 5 - 24 [1080p][720p][480p] 3 1.4G + 09.18
완결모음 [Ohys-Raws] 여성향 게임의 파멸 플래그밖에 없는 악역 영애로 환생해버렸다... X (TBS 1280x720 x264 AAC) 1 4 3.2G 09.18
애니 울트라맨 트리거 9화 2 5 472M 09.18
애니 [Ohys-Raws] 미궁 블랙 컴퍼니 - 11 (MX 1280x720 x264 AAC) 4 291M 09.18
애니 [Ohys-Raws] 드래곤 퀘스트: 다이의 대모험 (2020) - 49 (TX 1280x720 x264 AAC) 4 4 471M 09.18
애니 [Ohys-Raws] 여성향 게임의 파멸 플래그밖에 없는 악역 영애로 환생해버렸다... X - 12 END (TBS 1920x1080 x265 … 1 270M 09.18
애니 [Ohys-Raws] 여성향 게임의 파멸 플래그밖에 없는 악역 영애로 환생해버렸다... X - 12 END (TBS 1280x720 x264 A… 232M 09.18
완결모음 [Ohys-Raws] 그녀도 여친 (BS6 1280x720 x264 AAC) 1 3.3G 09.18
애니 [Erai-raws] 드래곤 퀘스트 다이의 대모험 (2020) - 49 [1080p][720p][480p] 1 1.4G + 09.18